2016-03-03

2014

Fundacje mają coroczny obowiązek sprawozdawczy. Muszą złożyć sprawozdanie z działalności do swojego organu kontroli nadzoru, czyli ministra, który jest wskazany w statucie fundacji a także podać je podać je do publicznej wiadomości np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.
Sprawozdanie jest sporządzane za rok obrotowy.
Termin: w przepisach nie został określony, można więc przyjąć, że do końca roku kalendarzowego (np. sprawozdanie za rok 2014 musi fundacja złożyć do końca roku 2015).
Zakres sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
Jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą podlega dodatkowym obowiązkom sprawozdawczym do KRS.
Fundacje ze statusem organizacji pożytku publicznego zamieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie sprawozdań OPP, prowadzonej przez ministra właściwego ds zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, są zwolnione z obowiązku składania sprawozdania z działalności ministrowi właściwemu ds nadzoru nad fundacją.

Załączniki

  sprawozdaniefinansowe.pdf 3,8 MB (pdf) szczegóły pobierz