2016-03-03

Struktura organizacyjna fundacji

Władzami Fundacji są:

Rada Fundacji

 • RAFAŁ GNICH - Przewodniczący Rady
 • PAULINA ATLASIŃSKA - członek
 • GRZEGORZ PETK - członek

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji;
 • badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;
 • zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
 • opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji;
 • przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji;
 • reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji;
 • zawieszanie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych powodów;
 • wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń;

Zarząd Fundacji,

 • PIOTR BARSZCZEWSKI - Prezes Zarządu Fundacji
 • IGOR KOZŁOWSKI - Wiceprezes Zarządu Fundacji
 • IRENA EWABARSZCZEWSKA - Sekretarz Zarządu
 • TADEUSZ TOMASZGRUCHALLA - Członek Zarządu Fundacji Rzecznik Prasowy 

Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz. Fundator może zostać powołany do zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.