2016-03-03

Struktura organizacyjna fundacji

Władzami Fundacji są:

Rada Fundacji

 • RAFAŁ GNICH - Przewodniczący Rady
 • PAULINA ATLASIŃSKA - członek
 • GRZEGORZ PETK - członek

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji;
 • badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;
 • zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
 • opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji;
 • przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji;
 • reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji;
 • zawieszanie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych powodów;
 • wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń;

Zarząd Fundacji,

 • PIOTR BARSZCZEWSKI - Prezes Zarządu Fundacji
 • IGOR KOZŁOWSKI - Wiceprezes Zarządu Fundacji
 • IRENA EWABARSZCZEWSKA - Sekretarz Zarządu
 • TADEUSZ TOMASZGRUCHALLA - Członek Zarządu Fundacji Rzecznik Prasowy 

Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz. Fundator może zostać powołany do zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się